E: info@karardenetim.com | T: +90 (312) 231 61 11

Duyuru ve Yayınlar

SPK Haftalık Bültenleri 2017

 1       2        3       4        5       6         7        8        9       10        11       12      13      14       15

16     17     18      19      20     21     22      23      24      25        26       27      28      29       30   

31     32     33      34      35

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI

(KAYNAK: kgk.gov.tr)

Türkiye Denetim Standartları’na İlişkin Genel Bilgi
Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar Standardı
KKS1
 Türkiye Denetim Standartları Kalite Kontrol Standardı
BDS 200
Bağımsız Denetçinin Genel Amaçları Ve Bağımsız Denetimin Bağımsız Denetim Standartlarına Uygun Olarak Yürütülmesi
BDS 210
Bağımsız Denetim Sözleşmesinin Şartları Üzerinde Anlaşmaya Varılması
BDS 220
Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Kalite Kontrol
BDS 230
Bağımsız Denetimin Belgelendirilmesi
BDS 240
Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Bağımsız Denetçinin Hileye İlişkin Sorumlulukları
BDS 250
Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde İlgili Mevzuatın Dikkate Alınması
BDS 260
Üst Yönetimden Sorumlu Olanlarla Kurulacak İletişim
BDS 265
İç Kontrol Eksikliklerinin Üst Yönetimden Sorumlu Olanlara Ve Yönetime Bildirilmesi
BDS 300
Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminin Planlanması
BDS 315
İşletme Ve Çevresini Tanımak Suretiyle Önemli Yanlışlık Risklerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
BDS 320
Bağımsız Denetimin Planlanmasında Ve Yürütülmesinde Önemlilik
BDS 330
Bağımsız Denetçinin Değerlendirilmiş Risklere Karşı Yapacağı İşler
BDS 402
Hizmet Kuruluşu Kullanan Bir İşletmenin Bağımsız Denetiminde Dikkate Alınacak Hususlar
BDS 450
Bağımsız Denetimin Yürütülmesi Sırasında Belirlenen Yanlışlıkların Değerlendirilmesi
BDS 500
Bağımsız Denetim Kanıtları
BDS 501
Bağımsız Denetimi Kanıtları Belirli Kalemler İçin Dikkate Alınması Gereken Özel Hususlar
BDS 505
Dış Teyitler
BDS 510
İlk Bağımsız Denetimler- Açılış Bakiyeleri
BDS 520
Analitik Prosedürler
BDS 530
Bağımsız Denetimde Örnekleme
BDS 540
Gerçeğe Uygun Değere İlişkin Olanlar Dâhil Muhasebe Tahminlerinin Ve İlgili Açıklamaların Bağımsız Denetimi
BDS 550
İlişkili Taraflar
BDS 560
Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar
BDS 570
İşletmenin Sürekliliği
BDS 580
Yazılı Açıklamalar
BDS 600
Özel Hususlar-Topluluk Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimi (Topluluğa Bağlı Birim Denetçilerinin Çalışmaları Dâhil)
 
BDS 610
İç Denetçi Çalışmalarının Kullanılması
BDS 620
Uzman Çalışmalarının Kullanılması
BDS 700
Finansal Tablolara İlişkin  Görüş Oluşturma Ve Raporlama
BDS 701
Kilit Denetim Konularının Bağımsız Denetçi Raporunda Bildirilmesi
BDS 705
Bağımsız Denetçi Raporunda Olumlu Görüş Dışında Bir Görüş Verilmesi
BDS 706
Bağımsız Denetçi Raporunda Yer Alan Dikkat Çekilen Hususlar Ve Diğer Hususlar Paragrafları
BDS 710
Önceki Dönemlere Ait  Karşılık Gelen Bilgiler Ve Karşılaştırmalı Finansal Tablolar
BDS 720
Bağımsız Denetçinin Denetlenmiş Finansal Tabloları İçeren Dokümanlardaki Diğer Bilgilere İlişkin Sorumlulukları
BDS 800
Özel Hususlar-Özel Amaçlı Çerçevelere Göre Hazırlanan Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi
BDS 805
Özel Hususlar – Tek Bir Finansal Tablonun Bağımsız Denetimi İle Finansal Tablolardaki Belirli Unsurların, Hesapların Veya Kalemlerin Bağımsız Denetimi
BDS 810
Özet Finansal Tablolara İlişkin Rapor Vermek Üzere Yapılan Denetimler
SBDS 2410
Ara Dönem Finansal Bilgilerin,İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi
GDS 3400
İleriye Yönelik Finansal Bilgilerin İncelenmesi
GDS 3420
Bir İzahnamede Yer Alan Proforma Finansal Bilgilerin Derlenmesine İlişkin Raporlama Yapmak Üzere Üstlenilen Güvence Denetimleri
GDS 3402
 Hizmet Kuruluşlarındaki Görüşlere İlişkin Güvence Raporları
GDS 3000
 Tarihi Finansal Bilgilerin Bağımsız Denetimi veya Sınırlı Bağımsız Denetimi Dışındaki Diğer Güvence Denetimleri Standardı
İHS 4400
 Finansal Bilgilere İlişkin, Üzerinde Mutabık Kalınan Prosedürlerin Uygulanmasına Yönelik İşler
TDS
 Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporuna İlişkin Esaslara Yönelik İlke Kararı
 
 
RESMİ GAZETEYE YAYIMLANMAK ÜZERE GÖNDERİLENLER
SBDS2400
 Tarihi Finansal Tabloların Sınırlı Bağımsız Denetimi 
KAMUOYU GÖRÜŞÜNE AÇILANLAR
Kamuoyu görüşüne açılan halihazırda bir standart bulunmamaktadır.
 
 
 
 
 
 
 
 

TMS/TFRS 2017 Seti

(Güncellenmiş ve Yürürlükte Olan Halleriyle, Kaynak: kgk.gov.tr)
 FİNANSAL RAPORLAMA İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE
 Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve
 
 TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI
 TFRS 1 Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması
 TFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler
 TFRS 3 İşletme Birleşmeleri
 TFRS 4 Sigorta Sözleşmeleri
 TFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar Ve Durdurulan Faaliyetler
 TFRS 6 Maden Kaynaklarının Araştırılması Ve Değerlendirilmesi
 TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar
 TFRS 8 Faaliyet Bölümleri
 TFRS 9 (2010 Versiyonu) Finansal Araçlar
 TFRS 9 (2011 Versiyonu) Finansal Araçlar
 TFRS 9 (2017 Sürümü) Finansal Araçlar
 TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar
 TFRS 11 Müşterek Anlaşmalar
 TFRS 12 Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar
 TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü
 TFRS 14 Düzenlemeye Dayalı Erteleme Hesapları
 TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat

 TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI
 TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu
 TMS 2 Stoklar
 TMS 7 Nakit Akış Tabloları
 TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler Ve Hatalar
 TMS 10 Raporlama Döneminden (Bilanço Tarihinden) Sonraki Olaylar
 TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri
 TMS 12 Gelir Vergileri
 TMS 16 Maddi Duran Varlıklar
 TMS 17 Kiralama İşlemleri
 TMS 18 Hasılat
 TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar
 TMS 20 Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi Ve Devlet Yardımlarının Açıklaması
 TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri
 TMS 23 Borçlanma Maliyetleri
 TMS 24 İlişkili Taraf Açıklamaları
 TMS 26 Emeklilik Fayda Planlarında Muhasebeleştirme Ve Raporlama
 TMS 27 Bireysel Finansal Tablolar
 TMS 28 İştiraklerdeki Ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar
 TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama
 TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum
 TMS 33 Hisse Başına Kazanç
 TMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama
 TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü
 TMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar Ve Koşullu Varlıklar
 TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar
 TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme Ve Ölçme
 TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
 TMS 41 Tarımsal Faaliyetler

 TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI YORUMLAR
 TFRS Yorum 1 Hizmetten Çekme, Restorasyon Ve Benzeri Mevcut Yükümlülüklerdeki Değişiklikler
 TFRS Yorum 2 Üyelerin Kooperatif İşletmelerdeki Hisseleri Ve Benzeri Finansal Araçlar
 TFRS Yorum 4 Bir Anlaşmanın Kiralama İşlemi İçerip İçermediğinin Belirlenmesi
 TFRS Yorum 5 Hizmetten Çekme, Restorasyon Ve Çevre Rehabilitasyon Fonlarından Kaynaklanan Paylar Üzerindeki Haklar
 TFRS Yorum 6 Özel Bir Piyasaya Katılımdan Doğan Yükümlülükler - Atık Elektrikli Ve Elektronik Aletler
 TFRS Yorum 7 TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı Kapsamında Düzeltme Yaklaşımının Uygulanması
 TFRS Yorum 9 Saklı Türev Ürünlerinin Yeniden Değerlendirilmesi
 TFRS Yorum 10 Ara Dönem Finansal Raporlama Ve Değer Düşüklüğü
 TFRS Yorum 12 İmtiyazlı Hizmet Anlaşmaları
 TFRS Yorum 13 Müşteri Sadakat Programları
 TFRS Yorum 14 TMS 19-Tanımlanmış Fayda Varlığının Limiti, Asgari Fonlama Koşulları Ve Bu Koşulların Birbiri İle Etkileşimi
 TFRS Yorum 15 Gayrimenkul İnşaat Anlaşmaları
 TFRS Yorum 16 Yurt Dışındaki İşletmede Bulunan Net Yatırımın Finansal Riskten Korunması
 TFRS Yorum 17 Nakit Dışı Varlıkların Ortaklara Dağıtımı
 TFRS Yorum 18 Müşterilerden Varlık Transferleri
 TFRS Yorum 19 Finansal Borçların Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlarla Ödenmesi
 TFRS Yorum 20 Açık İşletme Madeninin Üretim Aşamasındaki Dekapaj Maliyetleri
 TFRS Yorum 21 Vergi ve Vergi Benzeri Yükümlülükler

 TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI YORUMLAR
 TMS Yorum 10 Devlet Yardımları – İşletme Faaliyetleri İle Özel Bir İlişkisi Bulunmayanlar
 TMS Yorum 15 Faaliyet Kiralamaları- Teşvikler
 TMS Yorum 25 Gelir Vergileri – İşletmenin Veya Hissedarlarının Vergi Statüsünde Değişiklikler
 TMS Yorum 27 Yasal Açıdan Kiralama Görünümündeki İşlemlerin Özünün Değerlendirilmesi
 TMS Yorum 29 İmtiyazlı Hizmet Anlaşmaları – Açıklamalar
 TMS Yorum 31 Hasılat – Reklam Hizmetleri İçeren Takas (Barter) İşlemleri
 TMS Yorum 32 Maddi Olmayan Duran Varlıklar – İnternet Sitesi Maliyetleri

SPK Haftalık Bültenleri 2016

 1       2        3        4        5       6         7        8        9       10       11       12      13      14     15   

16    17      18      19      20     21      22      23      24      25       26       27      28      29     30 

31    32      33      34      35     36

SPK Haftalık Bültenleri 2015

1       2        3        4         5        6         7        8        9      10       11       12      13      14     15

16    17     18      19       20      21      22      23      24     25       26       27      28      29     30               

31    32     33      34       35

TMS 12 Gelir Vergileri
TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri

SPK Haftalık Bültenleri 2014

1         2       3         4        5        6        7         8       9       10       11      12      13      14     15

16      17     18       19      20     21      22      23      24      25      26      27       28     29     30

31      32     33       34      35

 

12Next